• Română
  • English

Precizări legate de manualul pentru profesori privind integrarea egalității de gen la clasă, în contextul știrilor false 

noiembrie 4, 2022

În luna septembrie 2022, experte în egalitate de șanse și cercetătoare din Coaliția pentru Egalitate de Gen au lansat un manual pentru profesori pentru a-i încuraja să abordeze egalitatea de gen la clasă. Materialul a fost elaborat în cadrul proiectului EGALIS: egalitate de gen prin schimbare socială și educație și poate fi descărcat gratuit de aici.

La o lună după ce știrea despre lansare a circulat în mass-media, iar manualul a fost transmis Inspectoratelor Școlare Județene, este generată o reacție virulentă la adresa materialului, Inspectoratele și Ministerul fiind bombardate cu petiții și scrisori și somate să ia atitudine.

Organizația inițiatoare a acestui atac este Alianța Părinților, care deși pretinde că vorbește în numele tuturor părinților din România, promovează viziuni reacționare, ultraconservatoare, ultranaționaliste și fundamentalist religioase. Site-ul Alianței abundă în materiale împotriva educației sexuale în școli, împotriva Convenției de la Istanbul privind violența împotriva femeilor și violența domestică, împotriva vaccinurilor, împotriva tehnologiei, împotriva 5G etc.

În 26 octombrie, și deputatul AUR de Iași, Cristian Ivănuță, a adus în discuție manualul într-un discurs în plenul Parlamentului României, critic față de noile Legi ale Educației pe care le consideră un atentat la adresa identității naționale.

Tactica este aceeași ca în cazul Referendumului organizat de Coaliția pentru Familie din 2018: discurs agresiv, dezinformare, intimidare, folosirea argumentului de drepturi (ale copiilor, ale părinților), bombardarea căsuțelor de email, concertarea de intervenții online, hărțuirea instituțiilor și a organizațiilor, dar și a reprezentanților acestora, astfel încât să creeze falsa impresie că tema este în centrul atenției sau reprezentativă pentru populații largi.

Promotoarele manualului subliniază că este important ca aceste tactici să fie demascate și ca actorii din spatele lor să fie cunoscuți astfel încât cetățenii să își formeze o privire critică și să fie corect informați.

Este important de subliniat că acest tip de actori sunt conectați la rețele transnaționale care promovează o agendă ultraconservatoare și anti-democratică; în aceste rețele un rol important îl joacă actori politici precum Vladimir Putin, Viktor Orban, Donald Trump (pentru a oferi doar câteva nume), actori religioși, dar și așa zise asociații de părinți care susțin această agendă. Campaniile împotriva egalității de gen sunt studiate deja de câțiva ani și toate studiile subliniază amenințarea acestora pentru democrațiile actuale.

În ceea ce privește manualul, Coaliția pentru Egalitate de Gen face următoarele precizări:

  • Manualul este un material suport pentru profesori, pentru a-i sprijini în înțelegerea și abordarea tematicii egalității de gen/ de șanse la clasă la diferite materii, dar în special la orele de dirigenție. Cadrele didactice au libertatea de a-și selecta materialele suport pe care să le utilizeze la clasă, atât timp cât acestea respectă programa școlară și legislația în vigoare, ceea ce este întru totul adevărat în privința materialului în cauză.
  • Manualul nu a fost conceput pentru a fi utilizat la o materie distinctă dedicată egalității de gen, ci în completarea disciplinelor existente, la teme conexe celor existente în programa școlară;
  • Înainte de lansarea din luna septembrie, materialul a fost transmis Ministerului Educației. În răspunsul dat de Minister este evidențiată utilitatea manualul realizat ca „material-suport elaborat în sprijinul profesorilor și al elevilor” și sunt apreciate eforturile Coaliției pentru Egalitate de Gen de „a promova și integra principiul egalității de șanse între femei și bărbați în toate domeniile vieții publice și private”;
  • Manualul respectă prevederile legale existente în vigoare la nivel național, precum și european. În primul rând, Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați  prevede obligația introducerii unor noțiuni privind egalitatea de gen în educație: „Instituțiile de învățământ de toate gradele, factorii sociali care se implică în procese instructiv-educative, precum și toți ceilalți furnizori de servicii de formare și de perfecționare, autorizați conform legii, vor include în programele naționale de educație teme și activități referitoare la egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați” (art. 14, alin. 2).Totodată, art 14 din Convenția Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, ratificată de România în 2016, prevede că: „Părţile vor face, acolo unde este cazul, demersurile necesare pentru a include material didactic pe probleme cum ar fi egalitatea între femei şi bărbaţi, rolurile de gen ne-stereotipe, respectul reciproc, rezolvarea non-violentă a conflictelor în relaţiile interpersonale, violenţa de gen împotriva femeilor şi dreptul la integritate personală, adaptate capacităţii în evoluţie a elevilor, în curriculumul formal şi la toate nivelele de educaţie.” Raportul pe țară al ONU - CEDAW din 2017 subliniază critic neimplementarea prevederilor legale mai sus menționate. În al doilea rând, art. 2 din aceeași Lege 202/ 2002 prevede că la nivelul fiecărei unități școlare va fi desemnat câte un responsabil cu atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați care are ca responsabilitate organizarea de activități specifice. Manualul vine în sprijinul organizării unor astfel de activități.
  • Manualul include o serie de fișe de activități care pot fi adaptate în lucrul la clasă de către cadrele didactice în funcție de nevoile identificate de profesori. Acestea acoperă tematici variate precum: exerciții despre stereotipuri și prejudecăți, idei de proiecte și exerciții despre femei în numeroase arii de activitate, exerciții despre discriminare și intersecționalitate, siguranța pe Internet – materiale despre cyberbullying, navigarea rețelelor de socializare etc. și violență – tipuri de violență, prevenirea bullying-ului, modele explicative ale violenței, identificarea relațiilor nesănătoase;
  • Conținutul manualului abordează o tematică foarte largă, precum: reprezentarea femeilor în literatură sau științe, combaterea discriminării, combaterea violenței de gen, combaterea stereotipurilor și discriminării minorităților sexuale. Deoarece domeniul egalității de gen este un domeniu interdisciplinar, dar și fiindcă manualul se dorește a fi unul incluziv, astfel că manualul cuprinde referiri la: reprezentarea femeilor în literatură sau științe, combaterea discriminării, combaterea violenței de gen, explicații privind înțelesul abrevierilor „LGBT+”, copii cu CES, copii romi, copii neurodivergenți etc. Tematica LGBT+, care a fost și este ținta principală a atacurilor împotriva materialului, este abordată în manual (chiar dacă marginal) și pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor primite din partea cadrelor didactice cu care autoarele au interacționat cu ocazia a diverse formări, evenimente, mese rotunde. Cadrele didactice au făcut aceste solicitări pentru a putea răspunde nelămuririlor elevilor legate de tematică, pentru a le oferi acestora o informare corectă și a preveni eventualele situații de discriminare întâmpinate de elevi;
  • Prezentul atac împotriva manualului se înscrie în valul de încercări de a reduce la tăcere discuțiile publice privind minoritățile sexuale, inclusiv prin proiecte de lege care doreau a interzice abordarea sexului ca fiind distinct de gen și discuțiilor despre identitate de gen în orice instituție de învățământ. Este important de amintit că decizia nr. 907 din 16.12.2020 a Curții Constituționale a României subliniază că statul nu discriminează persoanele cu altă orientare sexuală, recunoaște administrativ schimbarea de sex, distinge între sex și gen și respectă obligațiile impuse de CEDO în materia egalității și nediscriminării cu multitudinea sa de fațete.”
  • Manualul a fost elaborat de specialiste în domeniul egalității de gen și al educației, cu expertiză academică, dar și practică. În procesul de elaborare a manualului au fost consultate peste 40 cadre didactice și practicieni în domeniu în cadrul a două ateliere, ambele organizate pe parcursul a două zile, la București și Cluj-Napoca.

Promotorii și susținătorii manualului doresc o comunicare cât se poate de corectă și justă în privința materialului, dar și a promovării egalității de gen în învățământ.

Nu în ultimul rând, trebuie amintit că școala are un rol esențial în combaterea rolurilor de gen stereotipe, a violenței de gen și a discriminării, menținându-se ca principalul mediu în care se poate asigura transmiterea principiilor egalității de gen în rândul viitoarelor generații. Manualul a fost elaborat în spiritul acestor valori.


Manualul a fost realizat în cadrul proiectului EGALIS: Egalitate de gen prin schimbare socială și educație, derulat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate, în parteneriat cu Asociația Front, Societatea Cultural Științifică de Analize Feministe AnA (AnA), Asociația Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), Asociația PLURAL și Asociația SEXUL vs BARZA, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a genera schimbări de percepție în rândul tinerilor și cadrelor didactice și de a influenta decidenții în vederea dezvoltării de politici instituționale privitoare la egalitatea de gen, prin educație și conștientizare ce vizează tineri și cadre didactice, precum și prin acțiuni de watchdog și advocacy.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen