• Română
  • English

Solicităm includerea dimensiunii de gen în programa școlară

februarie 15, 2017

La începutul anului 2017, Institutul de Științe ale Educației a propus în consultare publică proiectele de programe școlare pentru gimnaziu.
Organizațiile membre ale Coaliției pentru Egalitate de Gen își exprimă îngrijorarea că aceste proiecte nu includ mențiuni despre egalitatea de gen, drepturile femeilor, stereotipuri de gen, discriminare, drepturile minorităților sexuale, educație sexuală și drepturi reproductive.

Este urgentă și necesară remedierea acestor grave scăpări. Generațiile viitoare de elevi trebuie să fie educate în spiritul respectării drepturilor omului iar educația pentru egalitate de gen are un rol esențial.

Un studiu ISE din anul 2004 arată deficiențele sistemului educațional românesc în ceea ce privește dimensiunea de gen:

● Insuficienta valorificare a dimensiunii de gen la nivelul produselor curriculare (programe şcolare, manuale şcolare, materiale auxiliare) în sensul promovării echităţii, parteneriatului şi emancipării de gen;
● Inducerea unor discriminări şi stereotipii de gen prin intermediul manualelor şcolare, prin texte şi imagini: o lume preponderent masculină, modele tradiţionale de gen etc;
● Ignorarea dimensiunii de gen în construirea sarcinilor de învăţare din manualele şcolare;
● Nivelul redus de conştientizare a rolului potenţial al tuturor disciplinelor în realizarea educaţiei de gen şi a importanţei acestui tip de educaţie la toate nivelurile de şcolarizare.

Au trecut peste 10 ani de la acel studiu, fără nicio reformă a programei școlare în sensul eliminării sau diminuării acestor deficiențe. Curricula gimnazială propusă în anul 2017 ignoră în continuare dimensiunea de gen.

Un alt studiu din 2015 care analizează sterotipurile de gen din manualele școlare are niște concluzii clare: lumea din manuale nu este adaptată realităților actuale și reflectă mai degrabă secolul trecut; manualele sunt pline de clișee și stereotipuri (femeile sunt mame care gătesc, doctorițe sau învățătoare; bărbații au o varietate de meserii dar nu sunt arătați în rolul de tată); rolurile de prestigiu și putere sunt atribuite exclusiv bărbaților; personajele principale din manuale sunt majoritar masculine.

Combinația dintre manuale școlare defectuoase și o programă școlară care ignoră dimensiunea de gen produce efectele educaționale pe care le resimțim la nivelul societății: școala perpetuează stereotipurile de gen în loc să le combată.

În același timp, România este semnatara unor Convenții internaționale care pun accent pe educație drept mijloc de combatere a discriminărilor și prevenire a violenței asupra femeilor:

- Convenția CEDAW, Articolul 10.C: "Eliminarea oricăror concepții-șablon privind rolul bărbatului și al femeii, la toate nivelurile și în toate formele de învățământ, prin încurajarea educației mixte și a altor tipuri de educație care sunt destinate și contribuie la realizarea acestui obiectiv și, în special, prin revizuirea cărților și programelor școlare și adaptarea corespunzatoare a metodelor pedagogice."

- Convenția de la Istanbul, Articolul 14.1: "Părțile vor face demersurile necesare pentru a include material didactic pe probleme cum ar fi egalitate între femei și bărbați, rolurile de gen ne-stereotipe, respectul reciproc, rezolvarea non-violentă a conflictelor în relațiile interpersonale, violența de gen împotriva femeilor și dreptul la integritate personală, adaptate capacității în evoluție a elevilor , în curriculumul formal și la toate nivelele de educație."

De asemenea, ținând cont de importanța educațională a noilor programe școlare și rolul social al educației, Coaliția pentru Egalitate de Gen solicită organizarea unor dezbateri publice care să includă specialiști din domeniu și organizații de drepturile omului.

Copyright (c) Coaliția pentru Egalitate de Gen